joi, 22 octombrie 2009

Statutul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate

STATUTUL
SINDICATULUI „CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE” (CMD)
CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” (CMD) este o organizație cu
personalitate juridică, înscrisă în registrul persoanelor juridice în temeiul prevederilor Legii
54/2003, a sentinței judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti și a prezentului STATUT, ce reunește, pe
linia liberului consimțământ, cadre militare în rezervă, diponibilizate conform OG. nr. 7/1998 dar și
a altor acte normative conjucturale, alte cadre militare în rezervă și în retragere care aderă la
statutul, scopul și obiectivele sindicatului, care au calitatea de membri de sindicat, în condițiile
prezentului statut.
Art. 2. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este o organizație sindicală
independentă, apolitică, constituită democratic, prin voința exclusivă a membrilor săi, în strictă
conformitate cu prevederile Legii 54/2003.
Art. 3. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este independent față de partidele
politice, de organele de stat ale puterii, administrației, justiției, de alte formațiuni ale sistemului
instituțional politic precum și de orice alte structuri ale Guvernului României.
Art. 4. Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul
față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea oștească,
onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.
CAPITOLUL II – SCOPUL CONSTITUIRII, DENUMIREA ȘI SEDIUL
Art. 5. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în strada Bogota, Nr. 6, Sector
1, Bucureşti și poate constitui filiale în orice localitate din țară și străinătate unde locuiesc persoane
care îndeplinesc condițiile și aderă la obiectivele și statutul său. De asemenea Sindicatul Cadrelor
Militare Disponibilizate se poate afilia la orice federație și confederație sindicală din țară și
străinătate, în condițiile Legii 54/2003 și ale prevederilor prezentului statut.
Art. 6. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are următoarele scopuri principale:
a) realizarea unității și forței de acțiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare și apărarea
drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari;
b) acționarea prin toate mijloacele legale pentru îmbunătățirea protecției sociale a cadrelor militare
de toate categoriile, pentru respectarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor lor sociale,
economice și civile;
c)asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă sau
în retragere:
– dreptul la muncă și la veniturile ce li se cuvin pentru munca prestată, conform
prevederilor constituției și Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard
prevăzută de Legea 19/2000;
– respectarea prevederilor legale privind asistența medicală;
– dreptul la pensie militară decentă, în raport cu munca depusă, greutățile, privațiunile,
riscurile, sacrificiile personale și familiale suportate în cariera militară.
d) susținerea de negocieri cu reprezentanții Guvernului, Președenției, Parlamentului României, ai
sindicatelor de resort și comisiilor parlamentare de specialitate, pentru respectarea drepturilor legale
cuvenite și pentru soluționarea oricăror revendicări și probleme care intră în competența acestora,
inclusiv soluționarea propunerilor de decorare și avansare în grad a membrilor de sindicat, cadre în
rezervă și retragere;
e) participarea la realizarea dialogului social cu Guvernul României, pentru asigurarea climatului de
pace socială;
f) păstrarea și promovarea glorioaselor tradiții ale Armate Române;
g) restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost
încălcate prin abuzuri, acte ilegale, imorale și netemeinice;
h) acordarea de asistență juridică membrilor de sindicat în cauze care-i vizează;
i) conlucrarea cu toate organizațiile si organismele interne si internaționale, care luptă în spiritul
democrației pentru îndeplinirea aspirațiilor de libertate și dreptate sociala ale tuturor categoriilor
sociale;
j) conlucrarea nemijlocită cu Ministerul Apărarii Naționale și celelalte ministere de resort pentru
aplicarea prevederilor legale referitoare la cadrele militare în rezervă și în speță la cadrele militare
disponibilizate pentru perfecționarea permanentă a acestor prevederi
k) asigurarea protecției liderilor de sindicat și delegaților sindicali, atât pe durata mandatului lor cât
și după expirarea acestuia;
l) constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;
m) alte scopuri legale stabilite prin rezoluții sau hotârâri ale organelor proprii de conducere;
n) poate adresa autorităților publice competente, potrivit Art.73 din Constituție, propuneri de
legiferare în domeniul sau în interesul sindicatului;
o) respectarea declarației universale a drepturilor omului și a celorlalte norme în domeniu.
Art. 7. Pentru înfăptuirea scopurilor sale, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate va
acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a) negocierea, medierea, concilierea;
b) interpelarea Guvernului României, a ministerelor de resort, purtarea de tratative cu acestea în
cazul în care hotârârile luate contravin sau afectează negativ drepturile legale sau statutare ale
membrilor de sindicat;
c) manifestul, petiția, protestul, întrunirea, demonstrația;
d) sesizarea organelor de procuratură și justiție cu privire la activitățile persoanelor juridice sau
fizice în cazul de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat;
e) colaborarea cu instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea demascării și
combaterii abuzuruilor, corupției și încălcării drepturilor omului;
f) organizarea de dezbateri în mass-media pe probleme specifice.
CAPITOLUL III. MODUL DE DOBÂNDIRE ȘI ÎNCETARE A
CALITĂȚII DE MEMBRU
Art. 8. (1) Calitatea de membru al sindicatului este personală și inalienabilă și nu poate trece
la succesori;
(2) participarea ca membru al sindicatului se poate face ca persoană fizică, fiecare membru
având dreptul la un singur vot, indiferent de contribuția sa la patrimoniul sindicatului;
(3) votul se poate da prin mandat special numai unui alt membru al sindicatului;
(4) membrul este de drept autorizat a se retrage oricând din sindicat, cu condiția de a
comunica hotârârea sa Comitetului Director, în scris, cu cel puțin 6 luni înainte pentru filiare și 30
de zile pentru membrii;
(5) membrii care se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniul sindicatului, ei rămânând
obligați a achita în continuare cotizațiile restante pentru perioada cât au fost membri;
(6)fiecare membru al sindicatului va depune lunar în contul sindicatului o cotizație a cărui
cuantum va fi fixat de către Consiliul Național al Reprezentanților;
(7) fiecare membru care nu achită cotizația anuală către sindicat se consideră autoexclus din
sindicat, situația definitivându-se prin hotărârea Consiliului Național al Reprezentanților;
(8) orice membru care nu respectă statutul sindicatului este în primul rând atenționat în scris
de către Comitetul Director, în caz de repetare i se va suspenda dreptul de vot timp de 6 luni, iar în
final, va fi exclus la cererea Comitetului Director, printr-o hotărâre a Consiliului Național al
Reprezentanților;
(9) orice persoană care își însușește și se angajează să respecte statutul poate deveni membru
al sindicatului ulterior constituirii, cu aprobarea Comitetului Director și prin validarea Consiliului
Național al Reprezentanților.
Art. 9. (1) Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate consideră că membrii săi nu pot în
același timp și membrii unei alte structuri sindicale similare din domeniul de activitate;
(2) Membrii fondatori sunt acele persoane care au format grupul de inițiativă pentru
înființarea Sindicatului CMD și care au constituit un patrimoniu afectat în mod permanent și
irevocabil realizării scopului Sindicatului CMD. Membrii fondatori și cei acceptați au următoarele
drepturi:
a) să propună programe și acțiuni care să realizeze scopurile sindicatului;
b) să participe la programele și acțiunile organizate de sindicat;
c) să facă parte din Comitetul Director al sindicatului;
d) să reprezinte sindicatul cu acordul Comitetului Director la reuniuni interne și internaționale, pe
teme legate de sfera de activitate a sindicatului;
e) să contribuie la publicațiile sindicatului și să propună spre publicare diferite lucrări;
f) să fie remunerați pentru activitățile permanente pe care le desfășoară în coordonarea programelor
și a unităților componente ale sindicatului;
g) să deconteze cheltuielile legate de reprezentarea sindicatului;
h) să desfășoare activități independente cu caracter didactic, științific, publicistic, de consultanță;
(3) Membrii fondatori au în plus următoarele drepturi:
a) să atace în justiție deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutul Sindicatului, adoptate
de către Comitetul Director;
b) să aleagă membrii Comitetului Director;
c) să li se confere în semn de recunoștință, diplome, medalii, pachete aniversare, invitații la orice
acțiuni de amploare a sindicatului, la fiecare Congres Național și onoruri pentru inițiativa înființării
Sindicatului CMD, cât și pentru activitatea desfășurată în cadrul acesteia;
(4) Membrii onorifici sunt personalități din România sau din alte țări cu activitate deosebită
în direcția scopurilor sindicatului și care, pentru meritele lor, primesc numai de la unanimitatea
membrilor fondatori dinstincția de membru onorific; după decesul/dizolvarea tuturor membrilor
fondatori, calitatea de membru onorific se acordă de către Comitetul Director, pe viață. Membrii
onorifici ai sindicatului au toate drepturile de care se bucură membrii acceptați, mai puțin acela de a
face parte din Comitetul Director.
Art. 10. Pentru a dobândi activitatea de membru sindical trebuie îndeplinite următoarele
condiții:
a) să-și bazeze activitatea sindicală pe principii democratice și să recunoască statului și
regulamentul sindicatului;
b) să plătească cotizația fixată de Consiliul Național al Reprezentanților;
c) alte reglementări ale prezentului statutul vor fi stipulate în ROF (Regulamentul de Organizare și
Funcționare).
Art.11. Cererea tip se formulează în scris și se depune la sediul sindicatului sau al filialei
județene. Aprobarea cererii de înscriere în Sindicatul CMD se comunică celor în cauză de către
Președintele Comitetului Director al sindicatului.
CAPITOLUL IV. DREPTURI, ÎNDATORIRI ȘI SANCȚIUNI
Secțiunea I - Drepturi
Art. 12. Principiul fundamental de organizare și funcționare al sindicatului este autonomia
membrilor săi care se exprimă prin:
a) organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul de activitate;
b) dreptul de a alege și de a fi ales în mod liber în organele de conducere;
c) participarea liberă la adoptarea și aplicarea hotărârilor;
d) formularea de propuneri pentru ordinea de zi a Comitetului Director, pentru tactica și strategia
sindicală a acesteia;
e) dreptul, fără restricții, la opinie în cadrul sindicatului. Hotărârile organelor de conducere ale
sindicatului se adoptă cu majoritate simplă de voturi, cu excepția cazurilor nominalizate;
f) dreptul nelimitat al fiecărui membru de sindicat să hotărască liber și oricând dacă rămâne sau se
retrage din componența acestuia. Membrii care se retrag nu pot cere sumele depuse drept cotizație
sau sumele și bunurile donate;
g) dreptul de a cere membrilor sindicatului să acționeze în comun pentru a reprezenta, susține, apăra
și pune în valoare cauza și interesele lor;
h) dreptul de a fi informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale sindicatului;
i) dreptul de a se constitui filiale teritoriale pentru apărarea intereselor pe plan local;
j) dreptul la consultanță în problemele muncii sindicale, economice, juridice, sociale, etc;
k) participarea la elaborarea și dezbaterea unor proiecte de acte normative de interes general sau pe
domeniul de activitate;
l) dreptul de a înființa și administra, în interesul membrilor de sindicat, unități economice, sociale,
sportive, culturale, de presă, etc.
Secțiunea II - Îndatoriri (obligații)
Art. 13. Obligațiile membrilor sindicatului sunt următoarele:
a) să respecte statutul sindicatului și regulamentul de organizare și funcționare (ROF)
b) să participe, atunci când este solicitat, la activitatea sindicatului și a organelor sale de conducere;
c) să acționeze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor și măsurilor stabilite de către organele de
conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotârâri nu sunt obligați să participe la
îndeplinirea lor, dar se vor abține de la orice acte potrivnice realizării acestora;
d) să fie loiali sindicatului și să acționeze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva
acestuia, indiferent din partea cui ar veni;
e) să respecte prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului și ale celorlalte norme pe
domeniu;
f) să achite cotizația lunară la termenul prevăzut.
Secțiunea III – Sancțiuni
Art. 14. Pentru neîndeplinirea obligațiilor statutare de către membri se prevăd următoarele
sancțiuni:
a) atenționarea verbală și scrisă;
b) suspendarea;
c) excluderea.
Cazurile de excludere se pot sesiza în scris Comitetului Director de către oricare dintre
membrii sindicatului.
Organul abilitat a decide sancțiunile cu atenționarea verbală sau scrisă și suspendarea este
Comitetului Director.
Excluderea se hotărâște de către Consiliul Național al Reprezentanților cu 2/3 din numărul
de voturi valabil exprimate.
Înainte de adoptarea hotărârii de sancționare, membrul în cauză va fi ascultat în apărare.
Împotriva hotărârii de excludere membrul poate face plângere pe calea apelului în termen de
15 zile la Comitetul Director sau, în ultimă instanță, la Consiliul Național al Reprezentamților.
Până la adoptarea hotărârii definitive de către organele abilitate să examineze apelul,
drepturile și îndatoririle membrului sunt suspendate.
În lipsa apelului, membrul se consideră exclus fără confirmarea altor organe.
CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI
Art. 15. Organele de conducere ale sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate sunt:
– Consiliul Național al Reprezentanților;
– Comitetul Director;
– Biroul Operativ.
(1) Consiliul Național al Reprezentanților este organul suprem de conducere al acestuia și
este constituit din reprezentanții județelor și membrii Comitetului Director.
În acest scop, Consiliul Național al Reprezentanților are următoarele atribuții:
a) aprobă ordinea de zi și problemele de procedură;
b) constituie și validează componența numerică și nominală a Comitetului Director, a președintelui
și secretariatului general;
c) stabilește obiectivele și strategia sindicatului pentru perioada următoare;
d) hotărăște asupra petițiilor, apelurilor și propunerilor adresate sindicatului;
e) hotărăște asupra afilierii sindicatului la organizații de profil pe plan intern și internațional;
f) aprobă schimbarea sediului sindicatului;
g) aprobă nivelul cotizațiilor pentru organizația internațională la care este afiliat;
h) analizează și hotărăște asupra activității desfășurate de Comitetul Director și Comisia de Cenzori;
i) aprobă și modifică statutul sindicatului;
j) validează excluderea membrilor;
k) numește și revocă, individual sau colectiv, mandatele membrilor Comitetului Director și a
Comisiei de Cenzori;
l) controlează activitatea și gestiunea organelor de conducere, administrare și control;
m) hotărăște asupra prestațiilor și cotizațiilor la care vor fi supuși membrii;
n) hotărăște plata indemnizațiilor membrilor Comitetului Director, a Comisiei de Cenzori, precum și
validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea acestei activități;
o) adoptă hotărârile cu privire la înființarea sau participarea la capitalul social al unor societăți
comerciale care să asigure fondurile necesare funcționării și îndeplinirii scopului sindicatului;
p) hotărăște dizolvarea sindicatului și adoptă orice alte hotărâri care, conform statutului și legislației
în vigoare, sunt de competența exclusivă a Consiliului Național al Reprezentanților;
(2) Consiliul Național al Reprezentanților se convoacă cel puțin o dată pe an, la cererea
Comitetului Director, în ședințe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare.
Consiliul Național al Reprezentanților Extraordinar poate fi convocat la cererea Comitetului
Director sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(3) Consiliul Național al Reprezentanților este legal constituit dacă la ședință participă
jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegați, deciziile adoptându-se numai în cazul
unei majorități absolute a celor prezenți.
(4) Deciziile privind dizolvarea sau modificarea scopului sindicatului se adoptă cu o
majoritate calificată de 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Național al Reprezentanților.
(5) Convocarea Consiliului Național al Reprezentanților, cu precizarea datei, locului și
ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii acesteia, prin înștiințarea în
scris a tuturor membrilor sindicatului.
(6) Fiecare membru al Consiliului dispune de un vot egal în cadrul Consiliului Național al
Reprezentanților.
Art. 16. (1) Conducerea sindicatului este asigurată de un Comitet Director format din
președinte, secretar general, vicepreședinți, și câte un reprezentant pentru fiecare euroregiune
distinctă, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților pe un mandat de 5 ani.
(2) Președintele sau, în lipsa acestuia, secretarul general reprezintă sindicatul în fața
autorităților publice în justiție sau în relațiile cu terții.
Art. 17. Atribuțiile Comitetului Director:
(1) direcționează, organizează și supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune
condiții a scopului stabilit de către Consiliul Național al Reprezentanților;
(2) aprobă investițiile sindicatului și acțiunile promovate;
(3) aprobă statul de funcțiuni și nivelul de salarii la angajații din subdordine;
(4) asigură întocmirea bilanțului și a bugetului de venituri și cheltuieli ale sindicatului;
(5) exercită orice alte atribuții și îndeplinește însărcinările stabilite de către Consiliul Național al
Reprezentanților;
(6) soluționează contestațiile depuse de membrii care au fost excluși din sindicat.
Art. 18. (1) Comitetul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este
necesar la data stabilită de Biroul Operativ. Convocarea se face în scris sau telefonic cu cel puțin 5
zile înainte de data întrunirii.
(2) Biroul Operativ este format din președintele și secretarul general al Sindicatului CMD.
Biroul Operativ organizează și supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune
condiții a hotărârilor Consiliului Național al Reprezentanților și ale Comitetului Director.
(3) Ședințele sunt legal constituite prin participarea a jumătate plus unul din numărul
membrilor Comitetului Director, iar deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenți.
Art. 19. (1) Controlul gestiunii patrimoniului sindicatului este asigurat de o Comisie de
Cenzori, formată din trei membri, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților, pentru un mandat
de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, iar cel puțin unul dintre ei va trebui să fie contabil autorizat
sau expert contabil. Comisia de Cenzori întocmește rapoarte pe care le prezintă Comitetului
Director sau Consiliului Național al Reprezentanților ori ce câte ori este necesar.
(2) Comisia își alege din rândurile sale un președinte validat în funcție de Consiliul Național
al Reprezentanților.
(3) Comisia verifică în mod deosebit activitatea financiară a sindicatului, modul cum sunt
gospodărite fondurile bănești și bunurile materiale.
(4) Comisia de Cenzori realizează cel puțin două acțiuni de verificare pe un an sau, ori de
câte ori consideră necesar, acțiuni la care trebuie să participe cel puțin doi membri.
(5) În timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor
ocazionate de această activitate. Președintele Comisiei de Cenzori va primi o indemnizație stabilită
de Comitetul Director.
Art. 20. Nu pot fi alese în cadrul Comitetului Director al sindicatului:
a) persoanele care dețin funcții de demnitate publică, conform legii și magistrații în funcție;
b) persoanele care nu se bucură de reputație morală și au antecedente penale.
Art. 21. Revocarea din funcție a celor aleși în Comitetul Director intervine în următoarele
condiții:
a) când încalcă prevederile statutului;
b) încalcă în mod repetat normele democratice;
c) săvârșesc o infracțiune;
d) încalcă grav disciplina de muncă și financiară;
e) acționează împotriva intereselor sindicatului aducând daune morale și materiale acestuia;
f) încalcă normele de conduită morală sau socială și, prin nerespectarea legilor privind
credibilitatea, încrederea și prestigiul;
g) sunt promovați într-o funcție de conducere administrativă, magistrat, parlamentar sau în
conducerea centrală a unui partid politic;
h) dovedesc inactivitate sau lipsa capacității de exercitare a mandatului.
Art. 22. (1) Propunerea de contestare a unuia sau mai multor membri ai Comitetului
Director se face de oricare membru al Comitetului Director, iar hotărârea de suspendare (revocare)
se va lua cu aprobarea a 2/3 din membrii prezenți, cu condiția ca la ședință să fie prezenți jumătate
plus unul din membrii consiliului.
(2) Hotărârea de excludere este luată de Consiliul Național al Reprezentanților în ședință
Ordinară sau Extraordinară în baza propunerilor de suspendare aprobate de Comitetul Director.
Art. 23. Procedura de contestare, precum și modul de revocare de către organele abilitate se
stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.
Art. 24. (1) Pentru rezolvarea problemelor curente, zilnice, între ședințele Comitetului
Director, activitatea este asigurată de Biroul Operativ și se conformează statutului, R.O.F.,
hotărârilor Comitetului Director și cele ale Consiliului Național al Reprezentanților.
(2) Activitatea Biroului Operativ se desfășoară conform Statutului și Regulamentului de
Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul Național al Reprezentanților.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor poate avea în subordine salariați proprii.
Art. 25. Președintele:
(1) Președintele reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredințat de Consiliul Național al
Reprezentanților și veghează la buna funcționare a activității organelor și structurilor de
conducere ale sindicatului;
(2) Prezidează ședințele Comitetului Director și ale Consiliului Național al Reprezentanților. În
lipsa lui, aceste ședințe sunt prezidate de înlocuitorul de drept;
(3) Președintele reprezintă sindicatul în justiție, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice
din țară și din străinătate;
(4) Alte atribuții se stabilesc prin R.O.F.
Art. 26. Secretatul general:
(1) Asigură funcționarea tuturor componentelor structurii organizatorice și urmărește
respectarea statutului și R.O.F.-ului sindicatului;
(2) Asigură comunicarea cu membrii și coordonează organizarea acțiunilor specifice scopului
pentru care s-a înființat sindicatul;
(3) Preia prerogativele președintelui în lipsa acestuia și semnează documentele în numele
acestuia;
(4) Prezintă lunar către Comitetul Director un raport scris privind situația financiară a
sindicatului;
(5) Întocmește proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli, pe care îl supune spre avizare
Comitetului Director și spre aprobare Consiliului Național al Reprezentanților;
(6) Alte atribuții se stabilesc prin R.O.F.
Art. 27. Vicepreședinții:
(1) Vicepreședintele desemnat preia atribuțiile în lipsa președintelui sau a secretarului general;
(2) Controlează modul în care membrii de sindicat și filialele teritoriale respectă și îndeplinesc
prevederile statutului și R.O.F.;
(3) Se ocupă de organizarea filialelor teritoriale și primește dosarele de înscriere de noi membri;
(4) Coordonează activitățile organizatorice ale sindicatelorîn teritoriu;
(5) Coordonează activitatea de resort.
Art. 28. Filialele Județene:
(1) Sindicatul înființează filiale, organizații, județene;
(2) Filialele județene sunt conduse de un Birou Operativ Județean, format din președinte,
vicepreședinte și secretar. Președintele filialei face parte de drept din Consiliul Național al
Reprezentanților, putând fi înlocuit prin mandat de secretar general sau vicepreședinte;
(3) Filialele județene nu au statut juridic;
(4) Birourile Operative Județene aprobă înscrierile de noi membri, asigură colectarea cotizației
membrilor și reprezintă sindicatul în relațiile cu organele administrației locale.
CAPITOLUL VI. PATRIMONIUL, MODUL DE
STABILIRE ȘI ÎNCASARE A COTIZAȚIEI
Art. 29. Patrimoniul sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile și mijloace bănești
provenite din cotizații, donații și alte surse prevăzute de lege.
Art. 30. Patrimoniul aparținând sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor
membrilor săi, nu poate fi împărțit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Național
al Reprezentanților și a legislației în vigoare.
Art. 31. Mijloacele bănești ale sindicatului privin din:
a) cotizația sindicală încasată de la membrii de sindicat;
b) donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate;
c) sindicatul poate dobândi în condițiile legii orice fel de bunuri materiale sau imobile necesare
scopului pentru care este înființat;
d) venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.
Art. 32. Fondurile sindicatului vor fi folosite în principal pentru finanțarea activităților
organizatorice, sociale, culturale, artistice și sportive, acordarea unor ajutoare, salarizarea
angajaților și a membrilor Comitetului Director, acordarea de indemnizații de colaborare și o cotă
parte pentru afiliere la organizații interne și externe.
CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI
LITIGIILE SINDICATULUI
Art. 33. Dizolvarea și lichidarea se fac în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 34.Orice litigii ale sindicatului cu persoane fizice și juridice române sunt de competența
instanțelor judecătorești române.
CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 35. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în orașul București și își
desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al țării.
Art. 36. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are ștampilă și insemne proprii
aprobate de Consiliul Național al Reprezentanților.
Art. 37. Sindicatul CMD are dreptul de a înființa organ propriu de presă, precum și unități
economico-sociale și comerciale.
Art. 38. Deviza Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate este ”Honor et patria! Vae
victis!”
Art. 39. Patrimoniul ce urmează a fi dobândit se dezvoltă, se folosește și se gospodărește în
mod judicios.
Art. 40. Patrimoniul se întregește (completează) pe baza unor acte legale (facturi, dispoziții
de încasare, protocoale, procese-verbale, etc).
Art. 41. Persoanele alese în organele de conducere ale sindicatului, precum și cele care au
deținut aceste funcții sunt protejate și beneficiază de prevederile Legii Sindicatelor nr. 54/2003.
Art. 42. În raporturile cu terții, calitatea de membru al Comitetului Director sau de angajat
al sindicatului, precum și funcția îndeplinită vor fi dovedite numai cu legitimație individuală
eliberată sub semnătura președintelui.
Art. 43. Domnii Mircea Dogaru și Moise Cornel, prin hotărârea Consiliului Național al
Reprezentanților, sunt împuterniciți pentru a întreprinde toate demersurile legale în vederea
semnării, autentificării actelor constitutive ale sindicatului și pentru înființarea acestuia.
Art. 44. Dispozițiile prezentului statut se completează cu normele legale în vigoare în
materie.
Art. 45. Prezentul Statut a fost adoptat în ședința Consiliului Național al Reprezentanților,
astăzi, 25 Mai 2009.

2 comentarii:

  1. Pare o initiativa laudabila,desi la un studiu atent observam ca gaselnita aduce unui grup de initiativa drept pe viata de a conduce pe bani o parte din oamenii respectabili care au avut necazul de a fi disponibilizati,modalitatea principala de manipulare este arhicunoscuta:voi hotarati,noi executam,iar obiectivele sunt complet lipsite de modestie.Mare este gradina ta doamne !

    RăspundețiȘtergere
  2. Alecu spune...
    Probabil, valytgv ar dori ca SCMD să fie încă una din structurile de rezervişti pensionari care funcţionează mai mult cq nişte cluburi de discuţii, având preocupări destul, de firave în ce priveşte situaţia şi drepturile cadrelor militare în rezervă şi în retragere (apropo, când vom reuşi să eliminăm această nefericită etichetă "în retragere"?) Să sperăm că activitatea SCMD va fi utilă, spre binele tuturor cadrelor militare. Pentru asta va trebui însă să punem toţi umărul. După puterile şi posibilităţile fiecăruia.

    RăspundețiȘtergere