vineri, 5 februarie 2010

Cererea de inscriere in SCMD (model)


CERERE DE INSCRIERE

               
Subsemnat ul (a) Gradul............................(nume) …..................................…....……… (prenume) …………...................

domiciliat (a) în localitatea....................................................str........................................nr........bloc......................sc..................ap...........

.......Jud/Sect.......................................... cod postal....................................................................

posesor al B.I.(C.I.) seria ….........… nr. …….............................……. C.N.P. .....................................................................

solicit primirea mea in Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).

Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului SCMD şi mă oblig să le respect .

Sunt angajat (a)  la .............................................(institutia, intreprinderea), in functia de .................................................

Sunt născut (a) la data de …….........................… in localitatea ……....................................…….. jud. ..........

Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.

Casa de pensii (cea care imi plateste pensia) :………………………………………………
                                                                                              (MApN, MAI, SRI,)

Datele mele de contact sunt urmatoarele :

Tel. Fix domiciliu :……………………………
Tel. serviciu ………………………………….
Tel. Mobil……………………………………..
Fax ……………………………………………
E-mail …………………………………………
Adresa postala ......................................................................................................................


Data inaintarii cererii:……………………..
                                                                 
…………………………………………………………
                 (NUMELE, PRENUMELE, SEMNATURA)