vineri, 5 februarie 2010

Cererea de inscriere in SCMD (model)


  
CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnata/ul ________________________________, cu gradul militar in rezerva/retragere   _____________________,  domiciliat/a în loc. ________________________ str. _______________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector _________________, CNP _____________________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către _________________, solicit înscrierea în Sindicatul Cadrelor Militare (SCMD).
                 Declar pe propria răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie preluate în bazele de date ale SCMD, in conformitate cu cerintele legislatiei europene si nationale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
    Anexez la cerere urmatoarele documente in copie conforma cu originalul:
o   Cartea/buletinul de identitate.
o   Talonul de pensie.
            Datele mele de contact sunt:

Tel. fix       _____________________   mobil __________________________
E-mail _________________________________________________________
Adresa poștală de corespondență:
_______________________________________________________________________

Data: ___.___.______    __________________________________________________
                                                (numele, prenumele, semnătura)